vše o nákupuObchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Ustanovení těchto obchodních podmínek obchodu Pivotéka Ostrava, majitele Táňa Štverková, Přívozská 367/34, 702 00, Ostrava, identifikační číslo: 88696294, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.pivoteka-ostrava.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchod Pivotéka Ostrava nabízí alkoholické nápoje, proto je výhradně určen uživatelům, kteří dosáhli věku 18 let! Uživatel, který výše uvedenou podmínku nesplňuje je oprávněn nakupovat pouze položky neobsahující alkohol.

Vzhledem k povaze prodávaného zboží je prodávající oprávněn požádat kupujícího v souvislosti s jeho objednávkou o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1. písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím jsou řízeny obchodními podmínkami obchodu Pivotéka Ostrava, které jsou pro obě strany závazné.2. Způsob provedení objednávky

Sortiment na stránkách www.pivoteka-ostrava.cz je katalogem nápojů a jiného zboží (dále jen „zboží“). Prodávající upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář, jenž vyžaduje pouze údaje nutné k bezproblémovému doručení zboží (tj. jméno, adresa, kontakt) a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. 

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.

a) Objednávka – zrušení (kupujícím)

- každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 20,– Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny specializované společnosti k vy­máhání včetně všech nákladů s tím spojených.

- objednávku, nebo některou z položek objednávky lze zrušit do 3 dnů (pokud zboží již nebylo expedováno), a to telefonicky nebo emailem na adresu info@pivoteka-ostrava.cz. Pro zrušení je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro navrácení peněz.

 

b) Objednávka – zrušení (prodejcem)

- obchod Pivotéka Ostrava si vyhrazuje právo zrušit objednávku v následujících případech:

·         zboží již není dostupné

·         prodejce má důvod se domnívat, že kupující není oprávněn k nákupu3. Ceny zboží

Platné ceny zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému prodávajícího.4. Uzavření kupní smlouvy

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.5. Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.6. Platební podmínky

O způsobu úhrady zboží je kupující informován e-mailem, kterým se potvrzuje objednávka. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.7. Záruční podmínky a reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

a) Záruční lhůty

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám. Záruční doba zboží je prodávajícím poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem zboží.

b) Lhůty pro uplatnění reklamace

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí  zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.8. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, např. elektronicky na emailovou adresu info@pivoteka-ostrava.cz nebo telefonicky na tel. +420 776 760 772 a to za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

a) Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené či garantované podmínky dodání zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží

b) Právo prodávajícího na odstoupení

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění). Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.9. Ochrana osobních údajů

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "svého profilu". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@pivoteka-ostrava.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.pivoteka-ostrava.cz.